Česta pitanja : Zalbe / primedbe korisnika
Kanali pristupa Službi za rešavanje žalbi korisnika su TELEFON: (011) 40 30 100 E-MAIL: info@reklamacije.rs POŠTANSKA ADRESA: Nepo System Prve pruge br 1 11080 Beograd (sa obaveznom naznakom „Služba za rešavanje žalbi korisnika“)
U žalbe korisnika ne spadaju prijave kvarova na uređajima i zahtevi koji su obuhvaćeni ugovorima o održavanju.
U žalbe korisnika spadaju: • Primedba na rad tima ili pojedinca • Nezadovoljstvo korisnika isporučenim tehničkim rešenjem (proizvod ili usluga koja je isporučena nije u skladu sa inicijalnim zahtevom korisnika) • Primedbe na kvalitet ophođenja i komunik...
Pri rešavanju žalbi korisnika mora se znati sledeće: Korisnik mora da dostavi žalbu/prigovor propisanim kanalima, inače ona neće biti propisno evidentirana i neće se uzeti u razmatranje. Svaka poslata žalba/primedba zavodi se pod posebnim brojem na našem...
Uslovi garancije svakog proizvođača navedeni su na overenom garantnom listu proizvodjača koji ste dobili uz kupljeni proizvod. Garancija proizvoda se ne odnosi na zloupotrebu, oštećenje, nemar ili oštećenja nastala neadekvatnom upotrebom. Bližu definici...
Powered by NEPO SYSTEM